Home

ภาคการเรียนที่ 2/56
 

ศท. 112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต

GE112: Information Technology and the Future World

Facebook Page: Ge112-1341


1. กลุ่มน้ำหนึ่ง


3. กลุ่ม Scott


5. กลุ่มเป็ดน้อย


7. กลุ่ม Saturday


9. กลุ่ม Late


2. กลุ่มคิ้ว No.6


4. กลุ่มสับปะรด


6. กลุ่มถั่วงอก


8. กลุ่มละมุน


10. กลุ่มยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็ก