StudentList

GE112 : Information Technology and the Future World 
Section : 1341                                          ภาคการศึกษาที่ 2 / ปีการศึกษา 2556
รหัสนักศึกษา ลำดับ ชื่อ - นามสกุล                                     
1-54-09-0011-3 1 นาย อันวา เดง            
1-54-09-0206-9 2 นาย ฐาปนพงศ์ พรหมนาค            
1-55-02-1685-5 3 นาย ณฤพงศ อิงคนางกูล            
1-56-02-0979-1 4 น.ส. ภรัณยา เปรมสวัสดิ์            
1-56-02-1283-7 5 นาย วณัฐศักดิ์ กรชัยจิราเจต            
1-56-05-0002-5 6 น.ส. ดวงพร แหยมทองคำ            
1-56-05-0021-5 7 นาย จิรวัฒน์ เหล่าถาวรกิจกุล            
1-56-05-0033-0 8 น.ส. ช่อเอื้อง อำนวยกุล            
1-56-05-0034-8 9 น.ส. พัชรินทร์ มารัตน์            
1-56-05-0036-3 10 น.ส. จุฑาลักษณ์ ฉวีวรรณมาศ            
1-56-05-0039-7 11 น.ส. พิมพ์ประภา จันทะคัด            
1-56-05-0042-1 12 นาย สมใจ สดใส            
1-56-05-0048-8 13 น.ส. จิณณ์ณิชา เหรียญเก่งสุรการ            
1-56-05-0052-0 14 น.ส. ณัฐวดี พุอ้อย            
1-56-05-0057-9 15 น.ส. อมิตา ศรีอ่ำ            
1-56-05-0062-9 16 นาย วัชรินทร์ นาชัยเริ่ม            
1-56-05-0068-6 17 น.ส. ฐิตา สันติตรานนท์            
1-56-05-0072-8 18 นาย ชาติพัฒน์ อัศวโชค            
1-56-05-0079-3 19 น.ส. นัทธมน นักพาณิชย์            
1-56-05-0092-6 20 นาย กรณ์ สกุลเทพ            
1-56-05-0105-6 21 น.ส. ปวีณา มังคลาด            
1-56-05-0107-2 22 นาย พัสกร โฆษิตานนท์            
1-56-05-0113-0 23 น.ส. สุวิภาพร สุรัตนะมณีพร            
1-56-05-0123-9 24 น.ส. ณิชารี ทั่งเรือง            
1-56-05-0138-7 25 น.ส. ทัชชญา ทรงอิทธิสุข            
1-56-05-0139-5 26 น.ส. สิรินภา เตียวต่อสกุล            
1-56-05-0147-8 27 น.ส. บุษตรี วีระสิทธิ์            
1-56-05-0148-6 28 น.ส. ณัฐมน วงษ์ภูธร            
1-56-05-0149-4 29 นาย กันตพัฒน์ สิทธิศรีจันทร์            
1-56-05-0150-2 30 นาย ธนดล อินทรสันติ            
1-56-05-0151-0 31 น.ส. พนิตตา หวานส่ง            
1-56-05-0156-9 32 น.ส. ฟ้าใส ไพศาลสินธุวงศ์            
1-56-05-0165-0 33 น.ส. ลภัสรดา ศรีโกเมน            
1-56-05-0180-9 34 น.ส. กนกวรรณ กระสินธุ์            
1-56-05-0182-5 35 นาย วรุตม์ เทียมพล            
1-56-05-0190-8 36 นาย เชิดพงษ์ หมั่นถนอม            
1-56-05-0197-3 37 น.ส. เชิญพร วรรณชาติ            
1-56-05-0202-1 38 น.ส. วริยา สมบุญ            
1-56-05-0213-8 39 น.ส. ปานวาด ทิมอุดม            
1-56-05-0215-3 40 น.ส. เพชรรัตน์ สมัครลาน            
1-56-05-0217-9 41 น.ส. วาสิตา โฮมวงค์            
1-56-05-0218-7 42 น.ส. ชฎาพร ฮะเล่าปี่            
1-56-05-0221-1 43 น.ส. ศุภาพิชญ์ วรอาจ            
1-56-05-0222-9 44 นาย นฤพงศ์ นันตา            
1-56-05-0234-4 45 น.ส. ธิตินันท์ อินทรสำอางค์            
1-56-05-0237-7 46 น.ส. จันทร์กมล ผลเงาะ            
1-56-05-0242-7 47 นาย ธีระศักดิ์ ภาคธรรม            
1-56-05-0252-6 48 น.ส. อัญชลิตา อึ๊งพานิช            
1-56-05-0254-2 49 นาย ณัฐชา พิทักษานนท์กุล            
1-56-05-0255-9 50 นาย ศุภณัฐ วิศาลศิริรักษ์            
1-56-05-0261-7 51 น.ส. สุนิษา ศรีสรนัย            
1-56-05-0266-6 52 นาย บุลากร คันทะมาลา            
1-56-05-0269-0 53 น.ส. แคทลียา กล่อมวิญญา            
1-56-05-0273-2 54 นาย ณัติทพล หลำพุก            
1-56-05-0279-9 55 น.ส. ปาริฉัตต์ ลิมปศรีตระกูล            
1-56-05-0280-7 56 น.ส. มณิสรา ศุลกะนุเคราะห์            
1-56-05-0284-9 57 น.ส. กรรณาภรณ์ ขวัญดี            
1-56-05-0285-6 58 น.ส. ปารณีย์ เรืองรุ่ง            
1-56-05-0286-4 59 น.ส. ปาริชาติ สีสังข์            
1-56-05-0291-4 60 น.ส. อนัตตา คุ้มไชยกร            
1-56-05-0300-3 61 น.ส. นิชาดา ดีดวงพันธ์            
1-56-05-0305-2 62 น.ส. ธนัชญา สกุลไทย            
1-56-05-0319-3 63 น.ส. อธิชา ค้าเจริญยิ่ง            
1-56-05-0323-5 64 น.ส. ชลิตา บุญมา            
1-56-05-0324-3 65 น.ส. บุณยานุช ขาวสุวรรณ            
1-56-05-0332-6 66 น.ส. พัชราภรณ์ วงศานนท์            
1-56-05-0334-2 67 น.ส. กนกกาญจน์ แจ้งเปลี่ยน            
1-56-05-0335-9 68 น.ส. ณัฐประภา หมื่นราษฎร์            
1-56-05-0337-5 69 น.ส. จันทิมา กันสุข            
1-56-05-0343-3 70 น.ส. ทัชมน นรินทร            
1-56-05-0345-8 71 น.ส. ประณัยยา ใจจง            
1-56-05-0346-6 72 น.ส. พรทิพย์ สกุลโต            
1-56-05-0350-8 73 นาย ณพธร สุขสันต์ดี            
1-56-05-0351-6 74 น.ส. รัชฎาภรณ์ ทองวรกุล            
1-56-05-0359-9 75 น.ส. ธนัญดา ปิ่นปั่น            
1-56-05-0376-3 76 น.ส. วรรณภา พลสารี            
1-56-05-0378-9 77 น.ส. สรวงรักษ์ จารุสมบัติ            
1-56-05-0387-0 78 นาย นำโชค ปัญญากิจวิกัย            
1-56-05-0391-2 79 นาย พงษ์พิพัฒน์ กองธีรภัทร            
1-56-05-0394-6 80 น.ส. โสภิตา โพธิ์แก้ว            
1-56-05-0412-6 81 น.ส. กฤษติยา ลมัยพันธ์            
1-56-05-0414-2 82 น.ส. ศศิธร บุญชู            
1-56-05-0422-5 83 นาย ชนินทร์ธร สาดแฟง            
1-56-05-0432-4 84 น.ส. วรรณวิษา โพธิ์ปลัด            
1-56-05-0434-0 85 น.ส. สุภาวดี เอี่ยมอารยกุล            
1-56-05-0440-7 86 น.ส. พรรณี แซ่หล่อ            
1-56-05-0451-4 87 น.ส. สุทธิดา เจริญผล            
1-56-05-0455-5 88 น.ส. ปราณี ใจคำลือ            
1-56-05-0462-1 89 น.ส. ทิพย์ประภา สมนึก            
1-56-05-0468-8 90 นาย มาร์โค โคลเซ่            
1-56-05-0469-6 91 นาย ธัญญาวิทย์ สอดสี            
1-56-05-0472-0 92 น.ส. วรันดา คูณทวี            
1-56-05-0490-2 93 น.ส. จิรชยา ศรีสุริยพันธ์            
1-56-05-0523-0 94 น.ส. สุพัตรา รัตตะรังสี            
1-56-05-0535-4 95 น.ส. พิรพร แสงเดือน            
1-56-05-0539-6 96 นาย ณัฐดนัย ชาญชลาศัย            
1-56-05-0546-1 97 น.ส. เบญจมาศ ปวเรศวรากูร            
1-56-05-0547-9 98 น.ส. ณัฐนารี คงชาตรี            
1-56-05-0549-5 99 นาย ภูมิพิชญ์ เอียดทอง            
1-56-05-0550-3 100 น.ส. จินตนา พิลาสันต์            
1-56-05-0554-5 101 นาย วรปรัชญ์ หุตะโกวิท            
1-56-05-0555-2 102 น.ส. ณัฐวรา บุญเพิ่ม            
1-56-05-0570-1 103 น.ส. ธัญญลักษณ์ สังข์ทอง            
1-56-05-0579-2 104 นาย ณภัทร ธนโสภิต            
1-56-05-0580-0 105 น.ส. ธิชาดา เขียวชอุ่ม            
1-56-05-0591-7 106 นาย ฉัตรชัย แก่นแสง            
1-56-05-0595-8 107 นาย ปณิธิ อินฉ้วน            
1-56-05-0623-8 108 น.ส. ณัฐรดา สอาดเอี่ยม            
1-56-05-0642-8 109 นาย นลิน ฤกษ์สำราญ            
1-56-05-0643-6 110 น.ส. บุสดี ศรีเตชะ            
1-56-05-0644-4 111 น.ส. สรวงรัตน์ แสงสว่าง            
1-56-05-0645-1 112 นาย โสภณวิชญ์ วิวัฒน์อิทธิธาดา            
1-56-05-0663-4 113 น.ส. สิริมา ธรรมแสง            
1-56-05-0698-0 114 นาย ณัฐเมธานนท์ สุขุมพันธนาสาร            
1-56-05-0699-8 115 นาย นพรัตน์ จิรูปถัมภ์            
1-56-05-0744-2 116 นาย สรัล ชินโชค            
1-56-05-0745-9 117 นาย อินทัช อัตตนนท์            
1-56-05-0759-0 118 น.ส. ทัศนียา บุญเศษ            
1-56-05-0760-8 119 นาย กุลกิตติ เจริญเมือง            
1-56-05-0761-6 120 น.ส. ถาวรีย์ วารุลังค์            
1-56-05-0778-0 121 น.ส. อทิตยา แก้วมณี            
1-56-05-0791-3 122 น.ส. ชณิญา นิลจินดา            
1-56-05-0795-4 123 น.ส. จิรัฐติกาล กันสุยะ            
1-56-05-0803-6 124 น.ส. นันทินี แก้วเพชราภรณ์            
1-56-05-0832-5 125 น.ส. เนตรนารี เรืองรัตน์            
1-56-05-0833-3 126 น.ส. อรอมล นาคสุข            
1-56-05-0845-7 127 น.ส. ทิพารัตน์ จำเนียร            
1-56-05-0898-6 128 น.ส. รัชนีกร พึ่งสาคร            
1-56-05-0904-2 129 น.ส. รุ่งนภา แสงสว่างวัฒนา            
1-56-05-0906-7 130 น.ส. ดวงพร เกตุแก้ว            
1-56-05-0954-7 131 นาย จิตตพัทธ์ จิตติพัทธพงศ์            
1-56-05-0958-8 132 น.ส. อภัสนันท์ เลิศสุคนธ์            
1-56-05-0987-7 133 น.ส. ธณัชญา อภิเจริญชัย            
1-56-05-0989-3 134 น.ส. อริสรา ใช้ไหวพริบ            
1-56-05-1011-5 135 น.ส. กุสุมา ไกรวิวัฒน์            
1-56-05-1014-9 136 น.ส. ณิชชา ศิรินอก            
1-56-05-1017-2 137 น.ส. ศศิวิมล ธรรมลักษมี            
1-56-05-1020-6 138 นาย พชร โมงขุนทด            
1-56-05-1023-0 139 น.ส. ศุภธิดา เรียนหัตถกรรม            
1-56-05-1027-1 140 น.ส. สิริวิไล เรืองสุวรรณ            
1-56-05-1028-9 141 น.ส. ณิชาพัชร เกิดยินดี            
1-56-05-1042-0 142 นาย กฤต ริมธีระกุล            
1-56-05-1047-9 143 น.ส. ภัทรวดี เทียนวันวิสาข์            
1-56-05-1076-8 144 น.ส. สรัญธร เกียรติจุฑามณี            
1-56-05-1081-8 145 น.ส. กุสุมา สอนจันทึก            
1-56-05-1086-7 146 นาย ปาณัท วิริยะกิจวัฒนา            
1-56-05-1088-3 147 น.ส. ปวริศา บวรศิริลักษณ์            
1-56-05-1090-9 148 นาย ศักดิ์ดา สีสังข์            
1-56-05-1094-1 149 นาย อดิศักดิ์ ประเสริฐสมบูรณ์            
1-56-05-1167-5 150 น.ส. นลินี อินทรีย์            
1-56-05-1207-9 151 นาย ภาณุพันธ์ ลี้กุลเจริญ            
1-56-05-1249-1 152 นาย ตง ฮวง            
1-56-05-1252-5 153 นาย จั้วเฮิง หลี่            
1-56-05-1259-0 154 นาย ซี เหริน            
1-56-05-1294-7 155 น.ส. ณัฐรี ดีเจริญ            
1-56-05-1296-2 156 น.ส. กาญจนาพร ผาสุขมูล            
1-56-07-0026-0 157 น.ส. มนธิรา ภูธร            
1-56-08-0127-4 158 นาย ภูมิ ศุภโกวิท            
Total Student(s) 158 of 1 section(s)
Updated 01 Feb 14
Comments